Rekenen

Rekenen

In de rubriek rekenen publliceer ik colums over rekenen. U vindt hier uiteenlopende onderwerpen, zoals de verschillende domeinen rekenen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden. Materiaal voor rekenen 2f en 3f. Cito oefentoetsen en examenopgaven. Informatie over de referentiekaders rekenen. Het ERWD protocol. Spiekboek rekenenen en handelingswijzers rekenen en meer..

Powerpoint rekenen domein meten en meetkunde

Bij rekenen wordt het domein meten en meetkunde veelal als moeilijk ervaren. Heeft u ook moeite met dit rekendomein? Hebben uw studenten behoefte aan extra uitleg?  Extra rekenen oefenen 2F of 3F ter voorbereiding van het examen? Wilt u oefenen met oude opgaven van de...

Lees meer

Mbo rekenconferentie 2017 – Steunpunt taal en rekenen mbo

Enquête onder rekendocenten op de mbo rekenconferentie 2017 geeft stof tot nadenken voor schooldirecties, afdelingsmanagers, onderwijskundigen of rekencoördinatoren. Moet het middelbaar beroepsonderwijs de hand in eigen boezem steken voor de kwaliteitsverbetering...

Lees meer

Examen rekenen voorbereiden door oefenen cito rekentoets

Voorbereiden op de cito rekenen? Op welk niveau dient de student het examen af te leggen. 1F, 2F of 3F? Extra oefenen voor het examen rekenen? Op zoek naar oefentoetsen en examens rekenen? De syllabus rekenen 2F en 3F bestuderen? De handreiking rekenen 2F of 2F...

Lees meer

Gratis spiekboek rekenen en handelingswijzer rekenen

Bent u op zoek naar een handig spiekboek rekenen voor het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs ? Of wilt u een handelingswijzer rekenen voor groep 1 t/m 8 van de basisschool? Via het internet is veel materiaal gratis beschikbaar. Op deze pagina heb...

Lees meer

Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en dyscalculie (ERWD)

Het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en dyscalculie biedt handreikingen aan scholen om leerlingen goed rekenonderwijs te geven. Er zijn drie protocollen uitgegeven, namelijk voor het primair onderwijs (rekenen groep 1 t/m groep 8), het voortgezet onderwijs en...

Lees meer

Succesfactoren en verbeterpunten rekenonderwijs

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) heeft de succesfactoren en verbeterpunten rekenonderwijs verwoord in het rapport JOB Rekentour 2015. Wat is de huidige stand van zaken? Heeft uw onderwijsinstelling deze aanbevelingen voldoende opgepakt? Download het...

Lees meer

Referentiekader taal en rekenen – doorlopende leerlijnen

Wilt u meer weten of de de doorlopende leerlijnen voor het vak rekenen van de basisschool tot het hoger onderwijs? Wilt u de drie uitgebrachte rapporten van de commissie Meijerink lezen? Bent u op zoek naar posters van de referentieniveaus rekenen 1F, 1S, 2F, 2S, 3F...

Lees meer

Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo mbo

Opleiding rekendocent! Kwalitatief rekenonderwijs begint bij bekwame rekendocenten. Het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo beschrijft het bekwaamheidsprofiel voor rekendocenten op het voortgezet onderwijs en het mbo. Download het raamwerk scholing en...

Lees meer

Syllabus rekenen 1F, 2F, 3F domein getallen

Download nu gratis de syllabus rekenen 1F, 2F, 3F domein getallen. Niet de originele syllabus van het College van Toetsen en Examens, maar een handige samenvatting voor het domein getallen. Bent u rekendocent en wilt u uw leerlingen goed voorbereiden op het...

Lees meer

Opbouw van een getal

Bij het doornemen van het rekenen domein getallen is het belangrijk dat de student begrijpt hoe een getal opgebouwd is. In deze blog behandel ik de belangrijkste kenmerken voor de opbouw van een getal. Een getal moet leesbaar zijn Om een getal leesbaar te...

Lees meer

Opzetboekje rekenen

Heeft uw zoon of dochter moeite met rekenen of het onthouden van de verschillende rekenregels, dan kunt u hiervoor het opzetboekje rekenen van Braams aanschaffen.
Het opzetboekje rekenen bestaat tijdens het schrijven van dit artikel uit 83 kaartjes en is zeer geschikt als hulpmiddel voor kinderen met rekenproblemen, dyscalculie of dyslectie.

Lees meer

Powerpoint rekenen domein getallen

Als u op zoek bent naar lesmateriaal voor rekenen, dan kunt u in deze column gratis een powerpoint presentatie downloaden over het onderwerp rekenen domein getallen. Hierin behandel ik theorie, oefeningen en examenopdrachten. Deze powerpoint presentatie wordt al op veel scholen gebruikt!

Lees meer

Pin It on Pinterest

Shares
Share This